AKA Champion “ปิ้งจุก สุขทั่วไทย” ขอท้านักกินทั่วไทย มาชิงเงินแสน

อากะ ขอท้านักกินทั่วไทย ชิงเงินรางวัล 100,000.- ในแคมเปญ AKA Champion “ปิ้งจุก สุขทั่วไทย” 
สมัครเพียง 399.- ผ่าน Line ZEN GROUP คลิก >> https://page.line.me/zengroupth

รอบการแข่งขันทั้งหมด 5 รอบ ตามรายละเอียดวันและเวลาดังนี้ วันที่ 5 ก.พ. 67 : เซ็นทรัลพระราม 9 
วันที่ 12 ก.พ. 67 : เซ็นทรัล พัทยา 
วันที่ 19 ก.พ. 67 : เซ็นทรัล อุดรธานี 
วันที่ 26 ก.พ. 67 : เซ็นทรัล เชียงใหม่ 
วันที่ 4 มี.ค. 67 : เซ็นทรัล หาดใหญ่ 
รอบชิงชนะ  วันที่ 8 มี.ค. 67 :  ที่ เซ็นทรัลพระราม 9 

การจัดกิจกรรม AKA Champion หาสุดยอดนักกินเพียงหนึ่งเดียว มีเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้
1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ) ***หากอายุยังไม่ถึง 20 ปี (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการแข่งขัน)
2. ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัครจำนวน 399 บาท ต่อ 1 สิทธิ์การแข่งขัน (ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี)
3. ในแต่ละจังหวัดที่จัดการแข่งขัน ผู้สมัครจะสามารถสมัครได้ท่านละ 1 รอบการแข่งขันเท่านั้น
4. ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ (เฉพาะผู้ที่มาร่วมแข่งขันในวันงานเท่านั้น หากไม่มาร่วมการแข่งขันถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ เรียกร้องใดๆ ได้ทุกกรณี 
          4.1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันตามรอบที่ได้เลือก (ตามเวลา และจังหวัดที่เลือกไว้ ไม่สามารถเปลี่ยนรอบการแข่งขันได้ในทุกกรณี)
          4.2 ผู้แข่งขันจะได้รับคูปองทานฟรี Meat Lover Buffet (E – Voucher มูลค่า 480 บาท เมื่อมา 2 ท่านขึ้นไป) เพื่อใช้ในครั้งต่อไป (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้) โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุบน E-voucher
          4.3 ผู้แข่งขันจะได้ผ้าโพกหัว 1 ชิ้น เพื่อใส่เข้าร่วมการแข่งขัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่นอย่างใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ดำเนินการจัดงาน)
          4.4 ผู้แข่งขันจะได้เข้าร่วมการแข่งขันหาสุดยอดนักกินจุได้ตามรอบที่ซื้อคูปองเท่านั้น
5. การคัดเลือกรอบแรก (รอบ Audition) เพื่อหาผู้ชนะตัวแทนของแต่ละจังหวัด (5 จังหวัด) โดยจะคัดเลือกดังนี้
          5.1 คัดเลือกผู้ที่ชนะ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 (ผู้ที่กินได้จำนวนถาดมากที่สุดตามลำดับ ทำถูกต้องตามเกณฑ์การตัดสิน โดยผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) กรณีที่มีการเสมอกัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีน้ำหนักอาหารในเตาเหลือน้อยที่สุดจะถือเป็นผู้ชนะ โดยการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.2 แต่ละจังหวัดจะมีผู้ที่ได้รับ Fast Track ตัวจี๊ดประจำภาค เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 1 คน ต่อภูมิภาค โดยผู้เข้าแข่งขันต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำแบรนด์อากะหรือโปรดักส์ของแบรนด์อากะมาทำเป็นชุดที่น่าสนใจ (โดยผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) โดยผู้ที่ได้รับ Fast Track ตัวจี๊ดประจำภาคจะได้รับถ้วยรางวัลตัวจี๊ด พร้อมเสื้อทีมประจำจังหวัด 1 ตัว และผ้าโพกหัว 1 ชิ้น เพื่อใส่เข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ AKA Champion (ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ทางผู้ดำเนินการจัดงานจัดเตรียมเท่านั้น)
          5.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องสามารถมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ (หากไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 3 วันก่อนการแข่งขัน และหากผู้แข่งขันไม่มาร่วมการแข่งขันตามวัน และเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และกรรมการสามารถคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันสำรองมาแทนได้เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า)
***เกณฑ์การตัดสินผู้เข้ารอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะรอบ ตามรายการแข่งขัน (แต่ละจังหวัด) เท่านั้น โดยผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ (เฉพาะผู้ที่มาร่วมแข่งขันในวันงานเท่านั้น หากไม่มาร่วมการแข่งขันถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือเรียกร้องใด ๆ ได้ทุกกรณี)
          6.1 ได้รับเสื้อทีมประจำจังหวัด 1 ตัว และผ้าโพกหัว 1 ชิ้น เพื่อใส่เข้าร่วมการแข่งขัน (หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใด ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ดำเนินการจัดงาน)
          6.2 ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ AKA Champion (ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ทางผู้ดำเนินการจัดงานจัดเตรียมเท่านั้น)
          6.3 ได้สิทธิพิเศษรางวัลกินฟรี Premium Buffet ตลอดปี หลังจากมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเสร็จสิ้น (ตามเงื่อนไข หรือข้อตกลงที่บริษัทได้ระบุไว้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
          6.4 ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด) และถ้วยรางวัลจากทาง AKA
7. ผู้สมัครยินยอมอนุญาตให้ผู้ดำเนินการจัดงานบันทึกภาพ เสียง และ/หรือเพื่อนำไปแพร่เสียงแพร่ภาพในทุกสื่อทุกช่องทาง โดยทางผู้ดำเนินการจัดงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยถือว่าผู้สมัครยินยอมให้ความร่วมมือโดยสมัครใจตั้งแต่ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขัน (หากมีผลกระทบในทางใดๆ ผู้สมัครไม่สามารถเรียงร้องค่าเสียหายได้ทุกกรณี)
8. กรณีเกิดอุบัติเหตุในการแข่งขัน และ/หรือผู้สมัครมีปัญหาสุขภาพ เกิดอาการผิดปกติทางร่างกายและ/หรือจิตใจ เสียชีวิตในระหว่างหรือหลังการแข่งขัน หรือกรณีมีผลวินิจฉัยของแพทย์ว่าความเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ผู้สมัครและ/หรือทายาทตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือทำการฟ้องร้องใด ๆ ในทุกกรณี โดยถือว่าผู้สมัครได้ทำความเข้าใจกฎ กติกา ระเบียบหรือเงื่อนไข ตลอดจนรูปแบบของการแข่งขันเป็นอย่างดีแล้ว จึงสมัครใจที่จะเข้าทำการแข่งขันและผู้สมัครรับทราบความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ฯลฯ และเต็มใจรับความเสี่ยงทั้งหมดนี้
9. ผู้สมัครทุกท่านจะต้องอ่านและลงนามในลงนามหนังสือยินยอมเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สถานที่จัดงาน ก่อนเข้าแข่งขัน หากไม่มีการลงนามในหนังสือยินยอมให้ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันโดยอัตโนมัติ
10. ผู้สมัครต้องนำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี ให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง) มาประกอบการลงนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สถานที่จัดงาน
11. ผู้ดำเนินการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กฎ กติกา ระเบียบ เงื่อนไขของการแข่งขัน ของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า

AKA Tournament กติกาการแข่งขัน
1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ) ***หากอายุยังไม่ถึง 20 ปี (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการแข่งขัน)
2. ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัครจำนวน 399 บาท ต่อ 1 สิทธิ์การแข่งขัน  (ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี)
3. ผู้สมัครทุกท่านจะต้องอ่านและลงนามในลงนามหนังสือยินยอมเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สถานที่จัดงาน ก่อนเข้าแข่งขัน หากไม่มีการลงนามในหนังสือยินยอมให้ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันโดยอัตโนมัติ
4. ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับผ้าโพกหัวท่านละ 1 ชิ้น และจะต้องสวมใส่ตลอดการแข่งขัน
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับฉลากเบอร์โต๊ะ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อเลือกโต๊ะสำหรับการแข่งขัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
6. 6.ผู้แข่งขันจะได้เข้าร่วมการแข่งขันหาสุดยอดนักกินจุในระยะเวลา 60 นาที หลังหมดเวลาจะตัดสินผู้ชนะจากจำนวนถาดของหมูสันคอซอสอากะหรือเนื้อนุ่มหมักงา เท่านั้น โดยทุกถาดจะมีเนื้อสัตว์น้ำหนัก 100 กรัม ต่อ ถาด
7. กติกาพิเศษผู้เข้าแข่งขันที่รับประทานหมด 16 ถาด และ AKA LONG SHOT 1 กระบอก เป็นคนแรกในรอบการแข่งขันนั้นๆ จะได้รับคะแนนพิเศษ 3 คะแนน
8. การนับคะแนนนับจากจำนวนคอนโดของหมูสันคอซอสอากะหรือเนื้อนุ่มหมักงา ที่รับประทานหมดเท่ากับ 1 คะแนน กรณีหมูสันคอซอสอากะหรือเนื้อนุ่มหมักงา ไหม้และหรือเหลือในเตา กรรมการจะหักลบ 1 คะแนน ทุกๆ 50 กรัม โดยไม่รวมน้ำหนักของภาชนะ
9. ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอมะนาวช็อตเพิ่มได้ไม่อั้น โดยกรรมการจะไม่นำปริมาณการรับประทานมะนาวช็อตมานับคะแนน
10. ในกรณีที่มีการเสมอกัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีน้ำหนักอาหารในเตาเหลือน้อยที่สุดจะถือเป็นผู้ชนะ โดยการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
11. ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเติมถ่านได้ โดยไม่มีการหยุดเวลาระหว่างการแข่งขัน
12. ผู้เข้าแข่งขันสามารถแจ้งเปลี่ยนตะแกรงได้ 3 ครั้งเท่านั้น โดยไม่มีการหยุดเวลาระหว่างการแข่งขัน
13. ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่บริเวณพื้นที่แข่งขันตลอดการแข่งขัน หากต้องการออกนอกบริเวณพื้นที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ติดตามเท่านั้น
14. หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถรับประทานอาหารต่อได้ ทีมงานสามารถพิจารณาเห็นควรได้ตามความเหมาะสม หากมีการอาเจียนในขณะแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องหยุดแข่งขัน และจะถูกตัดออกจากการแข่งขัน อีกทั้งไม่อนุญาตให้กลับมาเข้าร่วมในรอบการแข่งขันนั้นๆ ได้อีก
15. ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด 3 ท่าน ในภูมิภาค จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 มี.ค. 2567 ที่ร้านอากะ สาขาเซ็นทรัล พระราม9 เพื่อชิงรางวัลที่ 1 ในศึกความคุ้มคลั่ง! หากผู้แข่งขันไม่มาร่วมการแข่งขันตามวัน และเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และทีมงานสามารถคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันสำรอง (ลำดับที่ 4-5) มาแทนได้เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า

เพิ่มเติมกติกาพิเศษ เกณฑ์การคัดเลือก FAST TRACK ตัวจี๊ดประจำภาค
1. ผู้เข้าแข่งขันมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำแบรนด์อากะ หรือโปรดักส์ของแบรนด์อากะมาทำเป็นชุดที่น่าสนใจ
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งตัวโดดเด่นและแตกต่างจากผู้แข่งท่านอื่นๆ
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องรับประทานหมูสันคอซอสอากะหรือเนื้อนุ่มหมักงา ขั้นต่ำจำนวน 16 ถาดขึ้นไป

#AKACHAMPION
#อากะปิ้งจุกสุขทั่วไทย
#AKAYAKINIKU 

ใส่ความเห็น